Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO od dnia 25 maja 2018 roku, spełniamy swój obowiązek informacyjny odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z polityką RODO. W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem w niżej wskazanych celach jest Sebastian Zima prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SEBASTIAN ZIMA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PRO-SWIM, z siedzibą w Kryspinowie 378, 32-060 Liszki, zarejestrowaną w CEIDG, NIP 6842169665, REGON 180285052
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  -zawarcia i wykonania umowy (usługi), w tym do kontaktu z klientem w związku z zawarciem i wykonaniem umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  -spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  -dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanych z umową z klientem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celu: procesu przypisania uczestnika do grupy zajęciowej, organizacji zawodów, organizacji wyjazdów narciarsko-snowboardowych, organizacji obozów letnich i zimowych, elektronicznego e-mail i SMS marketingu (w zakresie przesyłania informacji i zarządzania preferencjami), komunikacji korzystania z ww. usług elektronicznej informacji dot. zajęć, jak również informacji o działalności PRO-SWIM.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO , art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, chyba że będzie to niezbędne do wykonania umowy (usługi) której stroną jest Administrator lub będzie to wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być powierzane: organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w celu wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa, podmiotom informatycznym oraz obsługi księgowej. Dostęp do danych mogą mieć także pracownicy i współpracownicy Administratora działającego na jego polecenie.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat liczony od momentu wykonania umowy.
 6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany), a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jednakże tylko wówczas, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie. W przypadku wyrażenia wskazanych powyżej zgód marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania którejkolwiek z nich. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Administrator oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych. Dalsze przetwarzanie danych w takim przypadku możliwe będzie do obrony przed roszczeniami i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu. W przypadku innych celów niż ww. marketingowe, dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych ze świadczoną usługą lub przedawnieniem roszczeń publicznoprawnych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celów.
 9. W sytuacji, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rodo, czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Administratora, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator nie będzie
  mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych postaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w związku ze zgłoszeniem wycofania zgody, sprzeciwu czy zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją praw, możesz skontaktować się pod adresem: pro-swim@pro-swim.pl

F.H.U. PRO-SWIM
Sebastian Zima